top of page

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů Mgr. Michaela Monet - BEAUTY CENTER PRAHA (dále jen správce), Thámova 402/4, Praha 8, 186 00, IČ: 63065151
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR prohlašuje, že údaje uvedené klientem rekvalifikačního, přípravného nebo doplňkového kurzu či státní zkoušky z profesní kvalifikace v závazné přihlášce nebo v přihlášce ke státní zkoušce bude shromažďovat a zpracovávat výhradně pro účely účasti v uvedených typech kurzů nebo státní zkoušky z PK a dále pro fakturační účely .

 

Osobní údaje klienta uchovává správce po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a klientem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností správce. Kromě toho je správce oprávněn osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků správce vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a klientem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

Správce považuje osobní údaje předané subjektem údajů (klientem) za přesné, pravdivé a předané dobrovolně za účelem výše uvedeným.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je v souladu
s účelem k němuž byly shromážděny a nebudou předávány třetím osobám v ČR ani do zemí EU. Výjimku tvoří oddělení Autorizace Ministerstva zdravotnictví ČR a odbor rekvalifikací Ministerstva školství ČR případně jiné státní orgány.

Případní zaměstnanci či spolupracovníci Správce nebo jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě zpracovatelské smlouvy se Správcem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru či zpracovatelských prací.

Informace zasílané Správcem jednotlivě na e-mail předaný dobrovolně kupujícím Správci nejsou obchodními sděleními ve smyslu zák. 480/04 Sb., o některých službách informační společnosti. Jedná se vždy o organizační sdělení za účelem realizace objednávky nebo předání dokladů. 

bottom of page